Schriftelijke vragen aan B en W met de antwoorden

Marc Smits(SP), Hans-Dieter de Smit (CDA), Menno Fousert (Amersfoort 2014), Hans van Wegen (BPA), Tahsin Bülbül (DENK), Noëlle Sanders (Lijst Sanders) stelden onderstaande vragen aan het college.
De volledige tekst met bijlagen staat hier

Hieronder de uitgesplitste
Vragen & antwoorden van het college (5 november)

Inleiding door het college
Op 16 oktober 2019 heeft een aantal fracties schriftelijke vragen gesteld. In de inleiding staat vermeld dat de Alliantie een projectopdracht heeft gekregen om de plannen voor de sloop van de woningen verder uit te werken.
Dit is niet volledig juist. Het college kan de Alliantie immers niet een dergelijke projectopdracht geven. De Alliantie is bezig met het ontwikkelen van een plan voor de sloop en nieuwbouw van woningen in de Vogelenbuurten. Met de projectopdracht wordt opdracht gegeven om deze planontwikkeling te voorzien van ambtelijke begeleiding. Zodat de beleidsdoelen van de gemeente zo goed mogelijk door de Alliantie worden meegenomen in de planontwikkeling.

Vraag 1:
‘De gemeente ziet er wel op toe dat de Alliantie de participatie van de bewoners en andere belanghebbenden zorgvuldig oppakt’. Kunt u aangeven hoe u deze taak vormgeeft? Kunt u in dit antwoord ingaan op de volgende onderwerpen:

 • a. Welke rol speelt de, vlak voor de zomer opgerichte, projectgroep?
 • b. Hoe gaat u in dit proces om met de 62% van de huurders die tegen sloop is of nog twijfelt? (bron: woonwensenonderzoek)
 • c. Wat is uw analyse van het feit dat vrijwel de gehele klankbordgroep (zowel voor-als tegenstanders van sloop) is opgestapt uit onvrede over de handelswijze van De Alliantie?
 • d. Binnen de klankbordgroep was grote steun voor een variant waarin een deel van de woningen werd gesloopt en een deel gerenoveerd. Hoe oordeelt u over het feit dat deze variant niet verder is uitgewerkt?

Antwoord 1:

 1. a. De projectcommissie zal de rol van bewonersvertegenwoordiging in het kader van de Overlegwet gaan vervullen voor dit project. Dit is een tijdelijke commissie die, naast de twee bewonerscommissies in het gebied, zal functioneren tijdens de voorbereiding en de realisatie van het project. Hierover zijn afspraken met de HBVA en de Woonbond gemaakt. Op dit moment ligt er bij de Alliantie een concept voor een participatieplan dat door de Woonbond is ontwikkeld voor dit project.
 2. b. Het woonwensenonderzoek was een onderzoek naar de woonwensen van de huurders, waarin ook is gepeild hoe de huurders toentertijd dachten over onder andere een sloopvoorstel. Om daadwerkelijk over te kunnen gaan tot sloop (in een deelgebied), dient 70% van de huurders (in dat deelgebied)in te stemmen met de sloopplannen. Dit wordt gemeten in een formele draagvlakmeting. De Alliantie streeft ernaar een voorstel te maken voor de sloop – en nieuwbouwplannen waarmee per deelgebied 70% draagvlak gehaald wordt. Als college zien wij er op toe dat deze draagvlakmeting zorgvuldig plaatsvindt. Als in één of meer van de deelgebieden géén 70% wordt gehaald, kan in die deelgebieden niet tot sloop worden overgegaan.
 3. c. Wij betreuren het dat het de Alliantie en een deel van de Klankbordgroep niet is gelukt om met elkaar in gesprek te blijven.
 4. d. Het is aan de Alliantie om een toekomstbestendig plan te ontwikkelen dat zij financieel verantwoord vinden. De Alliantie heeft aangegeven dat dit voor hen niet het geval is bij de renovatievariant. De onderbouwing die zij geven is dat de huidige woningen niet geschikt zijn om op termijn aan verder toenemende duurzaamheidseisen (zoals het creëren van woningen zonder gas) te voldoen. De Alliantie geeft bovendien aan dat de investering voor de renovatie en verduurzaming te hoog is voor een goed evenwicht tussen de verbeterkosten en de woonlasten te brengen. Tot slot ziet de Alliantie een kans bij sloop-en nieuwbouw om extra woningen toe te voegen in de stad.

Vraag 2:
Portaal bezit ook huizen aan het Kwikstaartpad. Deze woningen zijn afgelopen maanden wél gerenoveerd en verduurzaamd. Kunt u aangeven waarom de woningen aan het Kwikstaartpad van Portaal wél gerenoveerd kunnen worden en die van De Alliantie niet?

Antwoord 2:
Portaal en de Alliantie zijn beiden woningcorporaties, maar wel verschillende bedrijven. Zij hebben beide eigen beleid ten aanzien van het verbeteren / vernieuwen van hun woningvoorraad. Zij maken wellicht dus ook andere keuzes in welke maatregelen zij aan woningen uit willen voeren en welke financiële middelen ze daarvoor beschikbaar kunnen en willen stellen.

Net als Portaal, investeert de Alliantie ook veel in de woningvoorraad; naast grote aantallen nieuwbouwwoningen die worden gebouwd worden ook veel woningen verduurzaamd. Dit betreft met name woningen die na verduurzaming geschikt zijn voor de toekomst. De Alliantie wil haar woningen zo snel mogelijk verduurzamen tot minstens label B. Om die reden biedt de Alliantie complexgewijs verbeteringsvoorstellen aan bewoners aan. Op deze manier zijn de afgelopen jaren in Amersfoort al circa 500 woningen verduurzaamd.
Op dit moment bestaat de jaarproductie uit ongeveer 800 woningen en voor volgend jaar staan er weer 800 woningen op het programma. Portaal kiest voor een andere wijze van woningverbetering en/of verduurzaming dan de Alliantie. Op het Kwikstaartpad kunnen bewoners van Portaal kiezen voor isolatie van (delen van) hun woning. Deze woningen worden zo verduurzaamd, maar niet tot het niveau waarop de Alliantie dat in haar bezit wil doen.

Vraag 3:
U schrijft dat ‘de huidige staat van de woningen matig is’. Erkent u dat er grote verschillen zijn tussen de woningen in de verschillende projectgebieden wat betreft de staat van de woningen?

Antwoord 3:
Als met de projectgebieden de drie deelgebieden in de Vogelbuurt bedoeld worden zijn er aan aantal verschillen qua woningkwaliteit, plattegrond en technische onderhoudsstaat:

 • In de complexen Kwikstaartpad/Kramsvogelpad en Talingstraat/Ijsvogelpad is de zolder “stahoog”. Dat is in de andere complexen niet het geval.
 • In het complex Kwikstaartpad/Kramsvogelpad zijn, naar aanleiding van vochtproblemen in de woningen, schelpen in de kruipruimtes aangebracht.

Op woningniveau kunnen er verschillen zijn doordat de Alliantie tussentijds op individueel niveau onderhoud heeft uitgevoerd of keukens en/of badkamers heeft vernieuwd. Of doordat bewoners zelf aanpassingen aan de woningen hebben gedaan.

Vraag 4:
Als bewoners niet kiezen voor sloop, heeft De Alliantie dan niet de plicht om de woningen te verduurzamen en te verbeteren? Erkent u dan dat het enkel bieden van regulier onderhoud niet voldoet?

Antwoord 4:
Wettelijk gezien heeft de Alliantie niet de plicht om een renovatie uit te voeren. De wet verplicht ze wel om onderhoud uit te voeren en gebreken aan de woning te verhelpen. Een verouderd toilet en oud dubbelglas zijn op zich geen gebreken. Daarvan is alleen sprake als er bijvoorbeeld ook lekkage of verrotting is van het raamkozijn, of als het toilet niet meer functioneert. Het door de verhuurder aanbrengen van isolatie in gevels of het vervangen van enkel glas door dubbelglas, is eventueel wel afdwingbaar. De huurders moeten dan wel bereid zijn voor die maatregelen een tussentijdse huurverhoging te betalen die in redelijke verhouding staat tot de kosten die de verhuurder moet maken.

Vraag 5:
Hoeveel woningen staan op dit moment leeg in de projectgebieden? Hoe lang staan deze woningen al leeg?

Antwoord 5:
Op dit moment staan tien woningen leeg; deze zijn in het afgelopen jaar leeggekomen. Een aantal van deze woningen wordt gebruikt als tijdelijke woning voor bewoners voor de duur van de werkzaamheden in hun woning. Drie woningen zijn in gebruik door cliënten van de Tussenvoorziening omdat zij tijdelijk onderdak nodig hebben.

Vraag 6:
Er is gedurende het participatieproces meerdere keren geschoven met projectgebieden. Zo werden de klankbordgroepen samengevoegd en de afzonderlijke buurten als één geheel behandeld. Nu wordt gesproken over deelgebieden. Hoe gaat u erop toezien dat de 70% op een correcte wijze wordt gehaald? Hoe worden de gebieden bepaald waar de 70% wordt opgehaald? Hoe worden de bewoners bij de bepaling van de projectgebieden betrokken?

Antwoord 6:
De Alliantie heeft niet‘geschoven’ met projectgebieden. In eerste instantie heeft de Alliantie voor de drie projectgebieden elk met een aparte klankbordgroep aan tafel gezeten. Om de doorverhuis-mogelijkheden tussen de drie projectgebieden goed mogelijk te maken en woonwensen zo optimaal mogelijk te faciliteren, is besloten om de gebieden als één totaalplan te bekijken. Uit praktische overwegingen zijn de klankbordgroepen toen samengevoegd.
De Alliantie ontwikkelt nu een plan voor alle 92 woningen. De uitvoering zal naar waarschijnlijkheid in verschillende fases en met verschillende draagvlakmetingen plaatsvinden. De Alliantie kiest hiervoor omdat:

 • zij het niet redelijk vinden dat bewoners uit het ene deelgebied mogen beslissen over de toekomst van de woningen over mensen uit het andere deelgebied (zoals bij één grote draagvlakmeting het geval zou zijn).
 • zij mensen de mogelijkheid willen geven in één keer door te stromen naar een (nieuwbouw)woning binnen een ander deelgebied
 • zij met verschillende peildata voor de verschillende fases de reguliere woningmarkt niet te veel te verstoren met stadsvernieuwingsurgenten. Voor elke fase (deelgebied) dient de Alliantie70% draagvlak op te halen bij de betreffende bewoners.

Vraag 7:
Bent u bereid om de projectopdracht uit te breiden met de opdracht om te onderzoeken of gedeeltelijke sloop en gedeeltelijke renovatie haalbaar is? Als dat onderzoek al is gedaan kunt u dan de resultaten bijvoegen bij de antwoorden op deze vragen?

Antwoord 7:
De Alliantie heeft aangegeven dat renovatie voor hen niet meer aan de orde is. Als argument geven zij daarbij dat de benodigde kosten niet in evenwicht zijn met de uiteindelijke woningkwaliteit en de huurverhoging.

Het hele document uit het gemeentelijk archief staat hier

Lees Interacties

Reacties

 1. Mr.Kris zegt

  Ik heb de indruk dat je er alles aan doet om deze huizen te behouden, maar je moet er rekening mee houden dat deze huizen in de toekomst toch gesloopt moeten worden, want hier zal niemand wonen !!! daarom moet het nu worden gedaan … Ik prijs je koppigheid, maar deze huizen zijn niet van ons, het is eigendom van Alliantie, dus ze nemen beslissingen … Ik ben voor sloop :(

  • Henk van den Bor zegt

   Je indruk klopt niet. Ik wil dat iedereen een goede oplossing krijgt en niet alleen diegenen die nieuwbouw of een urgentie bewijs willen. Als ik me goed herinner wil jij ook niet in de nieuwbouw gaan wonen maar wil je een urgentiebewijs. Is het fair om andere mensen die met plezier in hun huizen wonen daarvoor op straat te zetten? In de straat waar jij woont wil maar een kleine minderheid verhuizen, de meesten willen blijven. De Alliantie heeft ons een contract voor onbepaalde tijd gegeven en dat schept een verplichting.

 2. Tom Schalken zegt

  De wethouder gedraagt zich keurig als de buikspreekpop van de Alliantie. Alles wordt één-op-één overgenomen, er wordt nergens op nader onderzoek aangedrongen om te toetsen of de beweringen van de Alliantie wel kloppen en of er nog een goed alternatief is.
  Daarnaast valt op dat in het begin altijd gesproken is over één project en ook de resultaten van de huisbezoeken zijn gepresenteerd als één geheel. Toen duidelijk werd dat op die manier de 70% voor slopen niet haalbaar was, werden de meetgebieden steeds kleiner en zullen we straks waarschijnlijk op individueel huisniveau al dan niet gesloopt gaan worden…
  Ook bijzonder is het feit dat in Amersfoort elke woningbouwvereniging blijkbaar zelf kan bepalen op welk niveau er verduurzaamd gaat worden en dat Portaal de lat veel lager legt dan uitblinker Alliantie. Leuk voor Portaal om te horen en wederom een aanname die niet door feiten gestaafd wordt.
  Jammer dat de Alliantie nog steeds niet open staat voor een evenwichtig plan dat tegemoet komt aan de wensen van ALLE bewoners. Dan was al deze vertraging en irritatie niet nodig geweest en waren de vaklieden her en der al lang aan de slag gegaan.