Laatst bekende versie 28-9-2018

Binnen Amersfoort geldt op dit moment het “Sociaal Statuut 2014 – 2018. Dit Sociaal Statuut blijft van toepassing voor het plangebied “Vogelbuurt te Liendert”. Als aanvulling op het huidige Sociaal Statuut hebben we gezamenlijk een Sociaal Plan gemaakt met onderstaande punten:

Draagvlak:
Om tot een goed gedragen plan te komen onder alle bewoners doen wij een draagvlakmeting onder de bewoners van alle drie de complexen in de Vogelbuurt te Liendert. De uiteindelijke uitkomst van de voorgestelde plannen moet ten minste 70% goedkeuring bedragen van de huurders.

Na het behalen van de benodigde 70% vragen wij bij de gemeente om de peildatum. Bij afgifte van de peildatum worden de urgenties verstrekt aan alle huurders die willen en/of moeten verhuizen vanwege de plannen. Alle vertrekkende huurders hebben een gelijke urgentiedatum en dezelfde kansen.

Toewijzing nieuwbouw:
In het Sociaal Statuut Amersfoort staat beschreven dat iedereen, bij voldoende voorraad, kan terug verhuizen naar het plangebied. Voor uw plangebied zeggen wij toe dat iedereen kan terugverhuizen naar het plangebied. Wij kunnen niet garanderen dat u altijd op dezelfde plek of hoekwoning terug kan keren.

De toewijzing van de nieuwbouwwoningen is als volgt;

 • Als eerste geldt de afgiftedatum urgentie en deze is gelijk voor alle huurders,
 • daarna wordt gekeken naar de woonduur van de huurders en wanneer deze gelijk is,
 • dan bepaalt de leeftijd van de oudste bewoner van een huishouden de volgorde van de toewijzing.

Voor het zelf zoeken naar andere woonruimte gelden de criteria van toewijzing van Woningnet (deze zijn te vinden op  www.woningneteemvallei.nl).

Tijdelijke woning:

 • Wanneer de huurder ervoor kiest zelf op zoek te gaan naar een tijdelijke woning, dan gebruikt hij/zij de stadsvernieuwingsurgentie en betaalt de huur van de vervangende woning. De huurprijs wordt bepaald door het gezinsinkomen.
 • Wanneer de bewoner ervoor kiest om tijdelijk naar een wisselwoning te gaan dan ontvangt de huurder een wisselwoningcontract en betaalt de netto huur van de huidige woning en de servicekosten van de nieuwe woning. De corporatie houdt zoveel als mogelijk rekening met de wensen van bewoners maar deze zijn niet leidend.
 • Wanneer de huurder in een woning woont die wordt verbeterd en verduurzaamd en kan om medische reden niet in de woning blijven, dan  verhuist de huurder voor de duur van de ingreep naar een ingerichte logeerwoning, deze wordt aangeboden door de Alliantie. De huurder heeft geen inspraak in waar deze woning is gelegen, maar wij houden zoveel als mogelijk rekening met de beperkingen en/of wensen van huurder.

Vergoedingen:

 • De verhuiskostenvergoeding is bij wet vastgesteld, op dit moment is dat €5993,= en wordt jaarlijks per 1 maart geïndexeerd en geldt voor alle huurders bewoners die gedwongen moeten verhuizing wegens sloop en/of hoog niveau renovatie. De verhuiskostenvergoeding wordt maar één maal uitgekeerd ongeacht het aantal verhuisbewegingen die men maakt
 • De verhuiskostenvergoeding wordt in 2 delen betaalt en gebeurt als volgt: Bij het zelf zoeken naar woonruimte ontvangt de huurder het 1e deel van de vergoeding à € 3.500,00 na het opzeggen van de huurovereenkomst. Het 2e deel van de vergoeding wordt uitbetaald na het inleveren van de sleutels van de woning.
 • Wanneer men ervoor kiest om naar een tijdelijke andere woning te gaan (met een wisselwoningcontract) dan wordt de vergoeding in 2 delen uitbetaald. Het 1e deel van de vergoeding à € 3000,00 bij het betrekken van de woning en het 2e deel bij het ondertekenen van het huurcontract van de nieuwbouwwoning.
 • Wanneer men om medische of andere zwaarwegende redenen tijdens de verbeteringsingreep tijdelijk verhuist naar een logeerwoning, dan ontvangt de huurder geenvergoeding. Eén en ander staat ook beschreven in het Sociaal statuut Amersfoort.

De huurders die in een woning wonen die verbeterd en verduurzaamd wordt, ontvangen een ongeriefsvergoeding, als compensatie van de overlast. Daarnaast is het mogelijk dat de huurder extra kosten moet maken, bijvoorbeeld vanwege het aanschaffen van nieuwe raambekleding als gevolg van de isolatie-ingrepen. Hiervoor staat een vergoeding van €250,00.

Voor zelf aangebrachte voorzieningen wordt het beleid van de Alliantie gevolgd en per situatie individueel beoordeeld.

Huurprijzen:
Bij het toewijzen van de huurwoningen wordt gebruikt gemaakt van de landelijke regelgeving. Voor de huurders van het plangebied Vogelbuurt wijken wij positief af op deze regels:

 • De huurprijzen van de nieuwbouwwoningen worden volgens het passend toewijzen op basis van het gezinsinkomen bepaald, maar zijn nooit lager dan € 598,00 (prijspeil 1 juli 2018).
 • Bewoners die ervoor (kunnen) kiezen om te blijven wonen in de huidige woning of doorschuiven vanuit een andere woning die vallen binnen het plangebied, ontvangen een huurverhoging voor de verbetering en de verduurzaming (nog vast te stellen) en de eventueel door hen gekozen individuele verbeteringen.

Huuropzeggingen:
Wanneer een bewoner zelf of met hulp van de corporatie een andere woning heeft gevonden, dan geldt er een opzegtermijn van ten minste één maand. In overleg met de opzichter wordt bepaald wat de huurder wel of niet mag achterlaten. Verder dient de woning bezemschoon te worden opgeleverd. Afhankelijk van het moment van opzegging mag de huurder soms werkzaamheden achterwege laten (bijvoorbeeld gaatjes in de muur niet dichtmaken).

Tenminste zes maanden voor de daadwerkelijke sloopdatum beëindigt de corporatie, wegens dringend eigen gebruik, de huur van de woning. Wanneer de huurder hier niet mee in stemt treedt de corporatie in het beginsel in gesprek met die huurder om zo tot een oplossing te komen.

Amersfoort, oktober 2018