Tijdslijn Project Vogelbuurt

06-11-2019Antwoord van de wethouder ontvangen
7-10-2019Brief aan gemeenteraad verzonden en tijdslijn gepubliceerd
02-10-2019Bewonersvergadering in De Bron. De Projectcommissie Vogelbuurt presenteert zichzelf en geeft informatie over de huidige stand van zaken.
10-09-2019Raadsinformatiebrief B&W 2019-075 Janssen/Tigelaar.
Titel: Projectopdracht Vogelenbuurt.
29-08-2019Eerste bijeenkomst projectcommissie
08-07-2019Artikel in AD: “De Alliantie liegt alles bij elkaar”.
08-07-2019Inloopbijeenkomst van de Alliantie – Neptunusplein 66K. Presentatie door de Alliantie en de architecten van de (concept)plannen. Tevens wordt een indicatieve planning getoond met o.a. een draagvlakmeting in het 4e kwartaal 2019. Dit zijn de gepresenteerde documenten
01-07-2019Uitnodiging door de Alliantie aan bewoners voor een inloopbijeenkomst op 8 juli om de (concept-)plannen te presenteren. Zonder overleg met HBVA of projectcommissie.
24-06-2019Bewonersbijeenkomst HBVA. De projectcommissie wordt opgericht en de leden worden benoemd.
29-05-2019Uitnodiging HBVA voor bewonersbijeenkomst in Amarena om tot de oprichting van een projectcommissie Vogelbuurt te komen.
26-05-2019Mail aan bestuur HBVA waarin de Kraaivogels onder voorwaarden akkoord gaan met de oprichting van de Projectcommissie Vogelbuurt.
05-2019Nieuwsbrief Vogelbuurt Alliantie met terugblikken en aankondiging van 2 bijeenkomsten voor bewoners: één in juni/juli en één in september/oktober
29-05-2019Reactie van de Alliantie (Cock Snel) met antwoorden
20-05-2019Vergadering Kraaivogels met HBVA en de Woonbond. Voorstel voor oprichting projectcommissie Vogelbuurt.
17-05-2019Open Brief aan de Alliantie van de Kraaivogels met vragen.
13-05-2019Bewonersbijeenkomst in De Bron, georganiseerd door de Kraaivogels i.s.m. de SP.
10-05-2019Brief van de Alliantie aan individuele bewoners met o.a. de redenen waarom de Alliantie geen investeringen meer in de bestaande woningen wil doen.
13-05-2019Brief van Bestuur HBVA-RA aan de Kraaivogels met uitnodiging voor een gesprek op 20-05-2019 Meer informatie
18-04-2019Klankbordgroep. Een groot deel van de klankbordgroep heeft zich reeds teruggetrokken. Presentatie (concept)plannen door architecten.
19-03-2019Beantwoording door college van schriftelijke vragen van Marc Smits van de SP
11-03-2019Bewonersbijeenkomst in De Bron, georganiseerd door de Kraaivogels i.s.m. de SP
maart 2019Waar de Alliantie zegt renovatie en isolatie te duur te vinden biedt de woningbouwvereniging Portaal voor exact dezelfde huizen (Kwikstaartpad & Kramsvogelstraat) wel een pakket aan gratis & te kiezen verbeteringen aan.
05-03-2019Klankbordgroep. Presentatie plan en planning sloop/nieuwbouw
03-2019Nieuwsbrief Alliantie met o.a. de uitkomst van de huisbezoeken door de Alliantie
20-02-2019Klankbordgroep met o.a. presentatie cijfers huisbezoeken volgens de Alliantie:
Voor sloop/nieuwbouw 52,25%
Tegen sloop/nieuwbouw 30,75%
Geen gehoor 1
02-2019Inventarisatie door actiegroep De Kraaivogels:
– Tegen plan 60%
– Voor plan 29%
– Twijfel / NA 11%
01-02-2019Huisbezoeken, deels door medewerkers van de Alliantie en deels door ingehuurde ondervragers. Voor de eerste keer is voor de woningen die kunnen blijven staan de omschrijving “Uitgestelde sloop” gebruikt.
9-01-2019Start van de website Vogelbuurt033 – Waarom en voor wie is website
11-01-2019Antwoord van Marga Baruch op een mail van Tom Schalken waarin hij o.a. zijn beklag doet over de gang van zaken: “Ook voor ons en de volledige klankbordgroep was dit een onplezierige ontwikkeling”.
12-12-2018Eerste vergadering samengestelde klankbordgroep met uitleg van het besluit directie over verduurzamen en verbeteren.
05-12-2018Nieuwsbrief Vogelbuurt Alliantie met o.a.:
– Over het voorstel verbeteren en verduurzamen is de directie niet enthousiast,
– Voor de woningen die niet gesloopt gaan worden moet de precieze aanpak nog worden bepaald,
– Timing o.a. – Half 2019: starten met verbeteren en verduurzamen woningen.
22-10-2018Vanwege zijn reis eind oktober had bewoner Tom Schalken nu al zijn 1-op-1 gesprek met Marga Baruch. Verduurzaming was nog onveranderd onderdeel van de plannen.
15-10-2018Vergadering Klankbordgroep IJsvogelpad en Talingstraat o.a. over Sociaal Plan en planning van het project.
09-2018Nieuwsbrief Vogelbuurt Alliantie o.a.:
– Een ruime meerderheid 75% is voor renovatie,
– 50% van de bewoners staat open voor sloop en nieuwbouw.
Bekendmaking programma van eisen n.a.l. van klankbordgroepen
16-07-2018Tweede vergadering klankbordgroep IJsvogelpad en Talingstraat. o.a.
– In het volgende overleg zal er een richtprijs zijn voor de huurverhoging voor het bewoonbaar maken van de zolder.
– Bij verduurzamen en verbeteren worden ook zonnepanelen op het dak gelegd, in principe zes
– Sommige bewoners hebben al isolatie op de zolder aangebracht. Bij start van de werkzaamheden wordt dit, als het nodig is, door de aannemer verwijderd.
18-06-2018Eerste vergadering klankbordgroep IJsvogelpad en Talingstraat, o.a. Bij Verduurzamen en Verbeteren wordt gedacht aan een basispakket dat de volgende maatregelen bevat:
– isoleren van de gevels
– isoleren van het dak
– isoleren van de kruipruimte
– het aanbrengen van HR++ glas
– het aanleggen van mechanische ventilatie
– Het gasloos maken van de woningen is een optie
juni 2018Eerste nieuwsbrief Alliantie. Aankondiging 3 klankbordgroepen die op basis van de uitkomsten van het woonwensenonderzoek gaan kijken welke combinatie van de genoemde opties mogelijk is in het plan: een deel van de woningen verbeteren en verduurzamen en een deel van de woningen slopen en nieuwbouw. In de nieuwsbrief: 58% staat open voor verduurzamen en 38% heeft interesse in sloop/nieuwbouw.
15/16/17-02-2018Inloopbijeenkomsten presentatie woonwensenonderzoek. Draagvlak verbeteren/verduurzamen max. 80%, draagvlak sloop/nieuwbouw max. 65%.
Lees het hele rapport hier
09-05-2018Uitnodiging voor inloopbijeenkomst presenteren woonwensenonderzoek
01-03-2018Brief Alliantie aan bewoners Vogelbuurt over start van een woonwensenonderzoek met 2 opties: 1) Het isoleren van de huidige woningen; 2) Het slopen van de huidige woningen en het terugbouwen van nieuwe woningen.
16-12-2015Marga ontvangt een brief waarin verteld wordt dat al in februari 2014 sloopplannen zijn aangekondigd.
5-11-2015Marga tekent een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd – er wordt met geen woord gerept over sloop/nieuwbouw. (lees ook)